Приложение 5

към чл. 4, ал. 1 

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „ Танатос“ ООД , ЕИК 124630738, гр.Добрич, ул.“Панайот Хитов“ № 27

Пълен пощенски адрес: гр.Добрич, ул.“Панайот Хитов“ № 27

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): tanatos.2004@abv.bg,

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Димитър Димитров

Лице за контакти:  Мариета Мирчева, тел: 0899031801

Адрес за кореспонденция: гр.Добрич, ул.“Панайот Хитов“ № 27

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНОВА,

Уведомяваме Ви, че „Танатос“ ООД , има следното инвестиционно предложение: 

Извършване на дейности по предварително третиране (трошене с мобилна трошачка) и рециклиране на строителни отпадъци в имот с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с.Кичево, общ. Аксаково, област Варна.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е ново. Съгласно кадастралния регистър, имота предмет на ИП е с трайно предназначение на територията: Урбанзирана и НТП: за друг вид производствен, складов обект. Съгласно ПУП-ПЗ имота е в предимно производствена зона (Пп) и е отреден за: Производствени, складови, административно-битови дейности, разкомплектоване на ИУМПС и дейности с отпадъци.

Дейностите по предварително третиране (трошене) и рециклиране на строителни отпадъци ще се извършва на площадка в имот с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с.Кичево, общ. Аксаково, област Варна, на площадки на генератори на строителни отпадъци, както и на обекти , на които дейности по строителстево и събаряне извършва “Танатос” ООД, разположени на територията на област Варна и област Добрич. Цитираните дейности, обозначени с кодове R12 и R5 ще се извършват с една мобилна челюстна трошачка SANDVIK модел QJ241, сериен № QJ241-10010, с капацитет на трошене – 225т/ч и мобилно двудеково скалпиращо сито SANDVIK модел QE241, сериен № QE241-10042, с капацитет – 350т/ч.

Измерването на количествата постъпващи за третиране отпадъци, както и на тези които се генерират при третирането, ще се осъществава с различни по вид технически устройства, в зависимост от местоположението на площадката, на която ще се извършва третирането на строителните отпадъци и в съответствие със сключениете договори с физически или юридически лица за наем на електронна везна.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

            Площа на имот с идентификатор 37099.47.85 по скица от Службата по кадастър е 1386кв.м.

Предварителните дейности преди оползотворяване (R12), трошене на отпадъци с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07 и 17 09 04 ще се извършват с мобилна челюстна трошачка SANDVIK модел QJ241, сериен № QJ241-10010, състояща се от:

Захранващ бункер с вибропитател с общ обем – 4,95 куб. м;

Питател Grizzly сито;

Трошачка със скорост на ротора 300rpm;

Главен конвейер;

Вериги;

Задвижване с дизелов двигател с мощност 168Kw;

Магнитен сепаратор Eriez CP20/80-SC2;

Страничен конвейер за отвеждане на натрошения материал;

Оросителна система за пречистване на фракционния материал.

Мобилната челюстна трошачка SANDVIK модел QJ241 е компактна единица, предназначена за натрошаване на селективно събрани фракции строителни отпадъци, с възможност за отделяне на метални примеси. Същата е мобилна, с висока производителност и е подходяща за работа в обекти с ограничена площ.

Строителните отпадъци се подават селективно в захранващия бункер на мобилната челюстна трошачка. Същите се натрошават на фракции с различни размери. Чрез магнитния сепаратор се отделят металните отпадъци. Посредством транспортна лента, натрошените строителни отпадъци се отвеждат чрез страничен конвейер.

В резултат на предварителното третиране се образуват отпадъци с кодове 19 12 02 и 19 12 09.

Дейностите по рециклиране/възстановяване на други неорганични материали (R5) на отпадъци с кодове 19 12 09 ще се извършва с мобилна челюстна трошачка SANDVIK модел QJ241, сериен № QJ241-10010, състояща се от:

Захранващ бункер с вибропитател с общ обем – 4,95 куб. м;

Питател Grizzly сито;

Трошачка със скорост на ротора 300rpm;

Главен конвейер;

Вериги;

Задвижване с дизелов двигател с мощност 168Kw;

Магнитен сепаратор Eriez CP20/80-SC2;

Страничен конвейер за отвеждане на натрошения материал;

Оросителна система за пречистване на фракционния материал.

и мобилно двудеково скалпиращо сито SANDVIK модел QE241, сериен № QE241-10042 състоящо се от:

Захранващ бункер;

Конвейер надситов материал;

Странични конвейери;

Пресевен модул (вибросито) със ситова повърхност на горното ниво 3352 х 1240mm и ситова повърхност на долното ниво 3090 х 1220 за отделяне на фракцията с предварително зададени размери на зърнометрия – решетки, с помощта на които се отделя фракцията;

Ходова част – вериги;

Задвижване с дизелов двигател с мощност 55Kw;

Оросителна система за пречистване на фракционния материал.

Пресяването (фракциониране), след процеса на натрошаване се извършва с основна цел рециклирания материал да се раздели на групи според големината на зърната (фракции). Виброситото е интегрирано към трошачната инсталация. Същото е изработено от метални мрежи ( перфорирани плочи с различна зърнометрия).

Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.). Не се използва взрив.

 1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма връзка. Инвестиционното предложение е ново. След преключване на настоящата процедура ще подадем заявление до РИОСВ Варна за издавне на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци.

 1. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Дейностите по предварително третиране (трошене) и рециклиране на строителни отпадъци ще се извършва на площадка в имот с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с.Кичево, общ. Аксаково, област Варна, на площадки на генератори на строителни отпадъци, както и на обекти , на които дейности по строителстево и събаряне извършва “Танатос” ООД, разположени на територията на област Варна и област Добрич.

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии. Не е в близост и не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се очаквна трансгранично въздействие.

 1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

По време на експлоатацията ще се използват минимални количества вода необходими за оросяване.

 1. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

При дейностите по предварително третиране (трошене) и рециклиране на строителни отпадъци не се емитират вещества в т.ч. опасни, при които да се осъществява контакт с води.

 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на дейността се очакват минимални количества прах при дейностите по рециклиране на строителните отпадъци и емисии от двигателите на рециклиращата и транспортната техника. Въздействието ще е краткотрайно, незначително и в рамките на имота. Ще се използват мерки за намаляване на запрашаването – оросяване при рециклирането. Възложителите ще се придържат и към мерки предписани от РИОСВ Варна и други иституции.

 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

а) Строителни отпадъци:

Предвижда се извършване на дейности по предварително третиране (трошене с мобилна трошачка) и рециклиране на строителни отпадъци на площадка в имот с идентификатор 37099.47.85 по КККР на с.Кичево, общ. Аксаково, област Варна и на площадки на територията на област Варна и област  Добрич.

Приложение в таблица по кодове.

б) Битови отпадъци:

Битови отпадъци ще се образуват от дейността на работещите на площадката.

Твърдите битови отпадъци на обектите ще се събират разделно и ще се извозват от лицензирана фирма до регламентирано депо посочено от съответната община.

в) Производствени отпадъци:

Производствени отпадъци не се предвиждат.

 1. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

При дейности по предварително третиране (трошене с мобилна трошачка) и рециклиране на строителни отпадъци не се образуват отпадъчни води.

На обектите ще се поставят химически тоалетни.

 1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

                 (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

                 Инсталацията се задвижва от два дизелови двигателя. Дизеловото гориво се зарежда в резервоари от 660л за мобилната челюстна трошачка и 300л за мобилното двудеково скалпиращо сито. Максималното налично количество гориво, ще е 864кг (960л х 0.9 г/куб. см) дизелово гориво. Същото попада Приложение 3, към чл.103, ал.1 от ЗООС, част 2 точка 34, точка в), в пределни количества за предприятия с нисък и висок рисков потенциал съответно 2500 т и 25000 т. Предвид значително по малките количества в обекта, инсталацията не се класифицира с нисък и висок рисков потенциал.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1.Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2.Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3.Други документи по преценка на уведомителя:

3.1.допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2.картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4.Електронен носител – 1 бр.

 1.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
 2.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

            7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.